Op zoek naar arbeidsovereenkomst?

arbeidsovereenkomst
 
Arbeidsovereenkomst 23 definities Encyclo.
De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer, om op deze wijze de gelijkheid tussen beide partijen te waarborgen. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, zal er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand komen tussen beide partijen.
Wat is een arbeidsovereenkomst? Schenkeveld Advocaten.
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer zich in dienst van de werkgever verbindt om gedurende zekere tijd arbeid tegen loon te verrichten. Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst, moet er sprake zijn van arbeid, loon en een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever.
Opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Ontslag.nl.
Als de kantonrechter overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan hij de werkgever verplichten om aan de werknemer een vergoeding te betalen ter hoogte van het resterende loon indien de arbeidsovereenkomst zonder de ontbinding door de rechter op de contractuele einddatum zou zijn geëindigd.
Arbeidsovereenkomst Wikipedia.
De exacte invulling van een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van gebruiken die per land kunnen verschillen, alsmede afhankelijk zijn van de wetten en voorschriften die de overheid hieraan stelt. Een arbeidsovereenkomst in België en Nederland wordt beschreven op.: Bronnen, noten en/of referenties.
Wat staat er in een arbeidsovereenkomst? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Wat staat er in een arbeidsovereenkomst? In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever. U heeft een arbeidsovereenkomst arbeidscontract als u in dienst bent van een werkgever en loon krijgt. U bent dan in loondienst.
begin en einde van de arbeidsovereenkomst ADVOCATEN.NL online rechtsbijstand.
Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gehad en deze niet beëindigd is door een geldige opzegging, waarna de werknemer bij dezelfde werkgever één of meerdere malen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft gehad met niet meer dan drie maanden tussentijds, eindigt de laatste overeenkomst niet vanzelf maar moet deze opgezegd worden volgens de regels voor opzegging.
Arbeidsovereenkomst.
Relaties van werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee werkgever gedurende een periode van maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen rechtspersonen waarmee de werkgever in onderhandeling is geweest om diensten en/of producten.
Arbeidsovereenkomst: wat voor soorten zijn er? Bepaalde of onbepaalde tijd MKB Servicedesk.
Heeft een contract drie jaar of langer geduurd dan mag dit contract nog één keer aansluitend voor maximaal drie maanden worden verlengd. Pas als de verlenging langer duurt of als er vaker wordt verlengd, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsovereenkomst, Arbeidscontract Loonwijzer.nl.
De werkgever moet de werknemer binnen een maand na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk of elektronisch de volgende informatie verstrekken: naam en woonplaats van werkgever en werknemer; de plaatsen waar het werk wordt gedaan; de functie of het soort werk; datum van indiensttreding; duur van het contract bij een contract voor bepaalde tijd; aantal vakantiedagen/-uren; opzegtermijn voor werknemer en werkgever; hoogte van het salaris en wanneer het betaald wordt; het aantal werkuren per dag of week; eventuele pensioenvoorziening; eventueel geldende cao.

Contacteer ons